• Rekrutacja 
  na rok szkolny 2023/
  2024

 • 1,5% dla Przedszkola

  KRS: 0000424484 (Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej)
  Cel szczegółowy: ŁOMIANKI

 • Edukacja, wychowanie  i opieka
  dla Twoich dzieci

  Tworzymy rodzinny klimat, w którym dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Budujemy atmosferę zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym

O Przedszkolu .

Nasze Przedszkole mieści się przy ulicy Jana III Sobieskiego 2 w Łomiankach. Bliskość Lasu Młocińskiego, oddalenie od głównej ulicy, bogaty drzewostan i ogród sprawiają, że można się tu zachwycić pięknem stworzonego przez Boga świata. Staramy się, by dzieci rozwijały się wszechstronnie i czuły się tutaj jak w domu.

Nasze atuty .

Kadra posiada wysokie kwalifikacja zawodowe oraz świadomość koncepcji pracy przedszkola.  Naszych wychowawców cechuje miejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

W myśl zasad założycielki, bł. Marceliny Darowskiej – wychowywaniu dzieci w miłości, szacunku
i samodzielności towarzyszy troska o harmonijny rozwój ducha, umysłu i ciała.

Czas spędzany w przedszkolu to nie tylko zabawa, ale i liczne codzienne atrakcje: gimnastyka, rytmika,
nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, teatralne i logopedyczne. Dzieci, mogą również uczestniczyć
w rozmaitych zajęciach dodatkowych m.in. ceramicznych, balecie, zajęciach sportowych i nauce j. angielskiego.

Dzięki bogatemu programowi edukacyjnemu oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej dzieci
są bardzo dobrze przygotowane do nauki w szkole.

Sala do terapii integracji sensorycznej  (przeznaczona dla dzieci z zaleceniem zajęć terapeutycznych)

Przedszkole posiada dwa, dobrze wyposażone place zabaw, położone z dala od ulicy. Jeden przystosowany
dla dzieci młodszych, drugi dla dzieci starszych.

Przedszkole położone jest w sąsiedztwie Parku Młocińskiego. Częste spacery do lasu ścieżką dydaktyczną
i ścieżką zdrowia wpływają na dobrostan dzieci.

Nasza misja .

Wychowanie i nauczanie

Wychowanie i nauczanie w naszym Przedszkolu realizowane jest w oparciu o wartości zawarte w nauce Kościoła oraz z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Środowisko wychowawcze

Naszą misją jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie, integralnie, harmonijnie tj. duchowo, emocjonalnie, intelektualnie i fizycznie

Rodzinnt klimat

Tworzymy rodzinny klimat, w którym dziecko czuje się dobrze i bezpiecznie. Budujemy atmosferę zaufaniaw środowisku rodzinnym i przedszkolnym

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

W

PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM SIÓSTR NIEPOKALANEK

W ŁOMIANKACH

PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 

I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkoli w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

II. Zakres procedury
1. Procedurę należy stosować w przedszkolach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
2. Ilekroć mowa w procedurze o przedszkolu należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

 

IV. Postanowienia ogólne

1. Do przedszkola może przychodzić tylko:
a) dziecko/pracownik zdrowe/y, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, bez objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną,
b) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) dziecko/pracownik zdrowe/y, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
3. Objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 to: - podwyższona temperatura ciała, - ból głowy i mięśni, - ból gardła, - kaszel, - duszności i problemy z oddychaniem, - uczucie wyczerpania, - brak apetytu.
4. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych lub wskazujących na chorobę zakaźną, o których mowa w pkt. 3.
7. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady: 1 opiekun na dziecko/dzieci lub zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika przedszkola min. 1,5 m.
8. Wychowawcy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 9. Rodzice/opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
10. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami.
11. W przypadku pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie ich w zajęcia opiekuńcze.

 

V. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy wychowankowie i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
3. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowy termometr (dezynfekowany po użyciu w danej grupie). W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
5. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli jest to konieczne, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
6. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
8. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni być zaopatrzeni, w razie konieczności, w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz fartuchy z długim rękawem do użycia np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych.
9. Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
10. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
11. Przy wejściu do przedszkola należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).
12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z Załącznikiem nr 1 do procedury.
13. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
14. W przypadku korzystania przez pracowników przedszkola z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS zamieszczonymi na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkolioddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucjiopieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja
15. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń: piłki, skakanki, obręcze itp., wykorzystywane podczas zajęć, należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
16. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
17. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany - jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

VI. Organizacja pracy przedszkola
1. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt1 od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
4. Zapewnia się taką organizację pracy przedszkola, która ograniczy stykanie się poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabaw na dworze).
5. Sale w przedszkolu oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
6. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
7. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.2

 

VII. Adaptacja dla trzylatków

• do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
• jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,
• dzieci do placówki przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe.

 

VIII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez dzieci odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-piciadystrybutory-wody-zrodelka/
2. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości zachować odległość stanowisk pracy (1,5 m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
7. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.
8. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała - po uzyskaniu zgody rodziców – (Załącznik nr 3 do procedury – Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym): - jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej lub udania się do lekarza. - jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola3 . 1Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń: kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej znajdujących się. 2Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję.
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic, po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.
6. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
7. Rodzice dzieci z grupy, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie, informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszało się dziecko, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania: a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami); b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia; c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy; d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 3Wskazania dotyczące wysokości temperatury ciała określone na podstawie: Zaleceń MEN i GIS dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

 

XI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Definicja KONTAKTU zgodnie ze stanowiskiem MZ i GIS https://www.gov.pl/web/gis/koronawirus---informacje-i-zalecenia2 https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona--co-dalej
2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

XII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

 

XIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3 bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt: Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958, Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900 Adres email: koronawirus@pssewawa.pl 3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 latki - KRASNOLUDKI

Grupa czerwona

4 latki - TYGRYSKI 

Grupa złota

5 latki - MRÓWKI 

Grupa niebieska

6 latki - SÓWKI 

Grupa zielona

Chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń