Zasady wychowawcze

Zasady Wychowawcze

1 zasada

BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA

Celem jej jest kształtowanie w dzieciach właściwej postawy chrześcijańskiej.

W stosunuk do Pana Boga:

 • Udział dzieci w codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i okolicznościowych uroczystościach przypadających w roku liturgicznym

 • Wdrażanie dzieci do różnego rodzaju praktyk religijnych (Różaniec, Droga Krzyżowa)

 • Kształtowanie postawy ofiary i wyrzeczenia (ofiarowanie swoich zabawek, słodyczy dla potrzebujących)

 • Poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i miłości otaczającym nas świecie – wyrażanie wdzięczności Bogu za wszystkie Jego dary

 • Tworzenie warunków dokonywania wyborów i ich oceniania

W stosunku do siebie i drugiego człowieka:

 • Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka

 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”

 • Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania przez dziecko prób samooceny

 • Stworzenie sytuacji do nabywania doświadczeń społecznych

 • Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z drugim człowiekiem

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec innych

 • Stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie dialogu i akceptacji innych

 • Umożliwienie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym

 • Wdrażanie do okazywania wzajemnej pomocy życzliwości

 • Uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury

 • Tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do wspólnych rozwiązań

2 zasada

Bóg nas stworzył polakami

Celem jest kształtowanie postawy patriotycznej.

Zasada realizowana jest poprzez:

 • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości : przyrodniczej (eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie) społeczno – kulturalnej (poznawanie zasad życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej)

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej (zaznajomienie dzieci z godłem Polski, flagą, zarysem

 • Słuchanie legend związanych z przeszłością naszego kraju –poznawanie jego historii i dziejów

 • Uroczyste obchodzenie dni pamięci narodowej (11 listopada, 3-go Maja)

 • Zaciekawienie bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno – kulturowym i technicznym

3 zasada

Wierność swoim obowiązkom

Celem jej jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

Zasada realizowana jest poprzez:

 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność twórczą dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań

 • Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań

 • Wdrażanie do utrzymania porządków w sali i innych miejscach wspólnego użytku

 • Kształtowanie postawy sumienności, uczciwości bezinteresowności tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka

 • Wyrażania siebie w różnych formach ekspresji kształtowanie nawyków higienicznych

 • Uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo

 • Kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych – rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokładne wykonywanie podejmowanych zadań

 • Uwrażliwienie na przejawy destruktywnej roli człowieka w środowisku

 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

 • Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

 • Edukacja prozdrowotna i proekologiczna

4 zasada

Nauczyć dzieci myśleć

Celem jej jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy dziecka.

Zasada realizowana jest poprzez:

 • stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów – rozwiązywanie i nazywanie trudniejszych problemów

 • Wspólne szukanie dróg wyjścia (dialog z wychowawcą, kolegą i koleżanką, współpraca w grupie)

 • Tworzenie okazji do wymiany informacji

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania

 • Budzenie zainteresowania pośrednimi źródłami wiedzy oraz kształtowanie umiejętności korzystania z tych źródeł

 • Poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków, w tym liter, cyfr i znaków matematycznych

 • Określanie relacji między przedmiotami i zjawiskami w otaczającym środowisku

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających klasyfikowaniu, porządkowaniu i liczeniu

 • Organizowanie działań mobilizujących do uważnego słuchania i obserwowania życia społecznego, techniki i przyrody

 • Odkrywanie i prowadzenie prostych doświadczeń